Het Klimaatakkoord

De Nederlandse politiek heeft in het Klimaatakkoord afgesproken dat de CO2-uitstoot in 2030 met 50% wordt verminderd en in 2050 met 95% ten opzichte van 1990. Daarmee wil men voorkomen dat de aarde met meer dan twee graden Celsius opwarmt. Een verdere opwarming van de aarde leidt tot grote problemen voor iedereen. Het Klimaatakkoord gaat over de maatregelen die we de komende jaren nemen om de opwarming van de aarde tegen te gaan. De gemeenten hebben ingestemd met het Klimaatakkoord, het akkoord geeft voor hen voldoende basis om met de energietransitie aan de slag te gaan. Naast gemeenten hebben de provincies en de waterschappen unaniem ingestemd met het Klimaatakkoord.

Om maatregelen uit het Klimaatakkoord te realiseren hebben overheden, inwoners, bedrijfsleven, netbeheerders, energiecoöperaties en maatschappelijke organisaties elkaar nodig. Energietransitie houdt niet op bij de gemeentegrens. Daarom werken al deze partijen samen aan een Regionale Energie Strategie: de RES. Dat gebeurt in 30 energieregio’s in Nederland.

Gemeente Hellendoorn heeft binnen de RES de opdracht om minimaal 71GWh middels schone energiebronnen binnen de gemeentegrenzen op te wekken. Omdat te bereiken heeft de gemeente besloten om de CO2-uitstoot in Hellendoorn in 2025 met 20% te verminderen. Het gaat om een combinatie van energiebesparende maatregelen en het vervangen van fossiele energiebronnen door duurzame alternatieven. De gemeente wil deze reducties bereiken in nauwe samenspraak en – werking met lokale organisaties en het bedrijfsleven.

Plaatselijk Belang (PB) Daarlerveen

De gemeente Hellendoorn heeft o.a. bij de plaatselijke belangen verzocht om aan te geven op welke wijze men kan bijdragen in de CO2 uitstoot reductie. PB Daarlerveen wil van hun leden weten wat hun standpunten zijn alvorens verdere samenwerking of – spraak op dit gebied aan te gaan. PB Daarlerveen heeft gemerkt dat er veel informatie te vinden is over energiebesparende maatregelen en alternatieve energieopwekking, maar niet altijd eenduidig is. Derhalve heeft het bestuur van PB Daarlerveen tijdens een informatie avond van de initiatiefgroep Daarle-Daarlerveen een oproep gedaan aan haar leden om zich aan te melden voor een werkgroep Energietransitie, die haar leden informeert over de feiten.

Werkgroep Energietransitie Daarlerveen

Naar aanleiding van de oproep hebben uiteindelijk vijf personen zitting genomen in de werkgroep. Twee leden vanuit het PB-bestuur en drie leden uit Daarlerveen en omgeving. De werkgroep heeft als opdracht om:

De inwoners van Daarlerveen in staat te stellen een op feiten gebaseerd beeld te vormen van de voor- en nadelen van energiebesparende maatregelen en alternatieve energieopwekking in en rond Daarlerveen, zodat het bestuur kan handelen op het gezamenlijk standpunt van de inwoners.”

De werkgroep is voornemens om eind september 2020 enkele informatie avonden te houden voor de inwoners van Daarlerveen, zodat het bestuur medio oktober een dorpsraadpleging kan uitvoeren.

Werkgroep leden

Wie zijn de leden van de werkgroep en wat is hun motivatie.

 • Ferdinand Dam, woonachtig aan de Zwanenweg
  “Met veel interesse -en af en toe net zo veel verbazing- volg ik al een tijd de ontwikkelingen en discussies rondom de verduurzaming, die in mijn ogen hard nodig is om ons nageslacht een leefbare wereld na te laten. Binnen de werkgroep wil ik er vooral op letten dat eventuele gezamenlijke projecten iets opleveren voor heel Daarlerveen.”
 • Egbert Evers, woonachtig aan de Brugstraat
  Ik zit in de werkgroep Energietransitie ook namens het plaatselijk belang. Het is belangrijk om een ieder voldoende te informeren over de voor en nadelen van verschillende mogelijkheden echter als we niets doen dan wordt er voor ons beslist en staan we met lege handen. Dan hebben we wel de lasten maar niet de lusten.
 • Gerard Groeneweg, woonachtig aan Stouweweg
  Op de eerder genoemde informatieavond kwam nadrukkelijk plaatsing van windmolens langs de Stouwe ter sprake. Bijna op een steenworp afstand wonend van deze mogelijke plaatsing locatie, wil ik graag goed geïnformeerd constructief meedenken over hoe duurzame opwekking van energie op een veilige en gezonde wijze in onze woonomgeving kan worden uitgevoerd
 • Dirk Jan Karsten woonachtig aan de Nonkeswijk.
  “De energietransitie is in volle gang. Dat raakt ons in Daarlerveen ook. Ik wil me actief inzetten met de werkgroep om een zo goed mogelijk beeld te geven van de mogelijkheden die ons dat als dorp biedt.”
 • Herman Klein Kromhof, woonachtig aan de Spoorstraat.
  “ik heb mij verbaasd over de wirwar aan tegenstrijdige meningen, feiten en alternatieve feiten die tijdens de informatie avond van de initiatiefgroep Daarle-Daarlerveen door diverse aanwezigen werden uitgedragen. Het Klimaatakkoord en de daarbij behorende energietransitie heeft grote invloed op de Daarlerveen en haar directe omgeving. Die invloed wordt mede bepaald door keuzes die goedgeïnformeerde inwoners maken.” 

Vragen?

De werkgroep staat altijd open voor vragen en een gesprek. Onze contactgegevens zijn:

 • Dirk Jan Karsten, Nonkeswijk 2b, 0546 – 760 202
 • Gerard Groeneweg, Stouweweg 12, 06-23000298
 • Herman Klein Kromhof, Spoorstraat 8, 0546 – 643 920
 • Egbert Evers, Brugstraat 31B, 06-30227722
 • Ferdinand Dam, Zwanenweg 30, 0546 642148